E-mail :
   
         02-930-3859
         02-512-6088
         contact@asianaccounting.com

 
การเพิ่มทุน   
การจดทะเบียนเพิ่มทุน สามารถทำได้โดยการออกหุ้นใหม่? หรือเพิ่มมูลค่าหุ้นเดิม?


เมื่อคุณต้องปิดกิจการ   
ในกรณีที่คุณจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนแล้ว ต่อมาไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันหรือจะอะไรก็ตาม ถ้าตัดสินใจว่าจะต้องเลิกกิจการจริงๆ

 
  Copyright 2006 Asian Business Accounting. All rights reserved.