E-mail :
   
         02-930-3859
         02-512-6088
         contact@asianaccounting.com
 
 
หลักสูตรที่เปิดอบรมทั้งหมด | ปฏิทินอบรมสัมมนา | การฝึกอบรมภายในองค์กร
 
 
กลยุทธ์การวางแผนภาษีภาคปฏิบัติ Tax Planning - only 3,500 per person!
 
การที่จะทำให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากปัจจัยทางธุรกิจแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึง ก็คือ ปัจจัยทางภาษีอากร เพราะภาษีอากรเป็นภาระหรือค่าใช้จ่ายของกิจการที่ต้องปฏิบัติ และชำระให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายภาษีอากรแต่ละประเภท มิฉะนั้น อาจต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม รวมทั้งเสียเวลาและโอกาสโดยไม่จำเป็นอีกด้วย
  View more details
 
 
การจัดการระบบเอกสารบัญชีและเทคนิคกฎหมายหลักฐานการค้าสำหรับผู้ประกอบการ Only 3,500 per person!
 
การจัดระบบการออกเอกสารหลักฐานทางการค้าให้ถูกต้อง นอกจากจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังทำให้ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายภาษีได้ด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประกอบการจำนวนมากมองข้ามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประกอบการจำนวนมากมองข้ามข้อเท็จจริงนี้ โดยมักใช้วิธีเลียนแบบผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยไม่เข้าใจเหตุผลอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดปัญหาการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ
  View more details
 
การเงินภาคปฏิบัติสำหรับเจ้าของกิจการ Financial For Executive- only 3,500 per person!
 
การจะเริ่มเป็นเจ้าของกิจการหรือลงทุนอะไรสักอย่าง อย่างน้อยท่านต้องเดา NPV / IRR / BCR…ว่าธุรกิจที่ว่านี้น่าสนใจขนาดใด แล้วเราจะใช้เงินทุนเท่าใดดี หน้าตา งบการเงินว่าที่ธุรกิจของท่าน แล้วผลประกอบการของกิจการจะเป็นอย่างไร มันน่าสนใจขนาดใด ก็หาคำตอบได้ในอัตราส่วนทางการเงิน ท่านสามารถเรียนรู้ได้กับเรา
  View more details
 
เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้จัดการบัญชียุคใหม่ Modern Accounting Manager - only 7,500 per person!
 
บทบาทนักบัญชีคือ ผู้รอบรู้จริงในหน้าที่การงานและเป็นผู้เสนอแนะการวางแผน เป็นศูนย์รวมข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและทันเวลา ผู้ให้คำปรึกษาในการบริหารงาน การเงิน ภาษี นโยบายการลงทุน เป็นหน่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของกิจการ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะช่วยผู้บริหารได้อย่างไร
  View more details
   
หน้า 1 2 3
 
   
     
 
  Copyright 2006 Asian Business Accounting. All rights reserved.