E-mail :
   
         02-930-3859
         02-512-6088
         contact@asianaccounting.com
 
 
   
 
การตรวจสอบบัญชี
 
การยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป กับการวางใจมืออาชีพที่เข้าใจในรายละเอียดของงาน อย่าง ABA
 
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 พร้อมนำส่ง
จัดทำ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมนำส่งงบการเงิน
 
 
ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
 
ตรวจสอบบัญชี – งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
   
เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือ การทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
   
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด  ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
   
บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ตามกำหนด ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
   
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณนิศา บุญมี Sale & Marketing Director
02-512-6088
   
  Online Request
 
     
 
  Copyright 2006 Asian Business Accounting. All rights reserved.