E-mail :
   
         02-930-3859
         02-512-6088
         contact@asianaccounting.com
 
 
   
 
บทนำ
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
รายงานจากเรา
เริ่มงานกับ ABA
เลือก Package ที่เหมาะกับคุณ
Online Request
   
 
บทนำ
 
 

ให้ ABA เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณ  คุณจะได้รับงานบัญชีที่มีคุณภาพและงบการเงินประสิทธิภาพ ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศในการบริหารธุรกิจของคุณต่อไป

งานของเรา คือ ช่วยให้ธุรกิจคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณสามารถเพิ่มกำไร และลดภาษีของธุรกิจได้

เรามีวิธีช่วยคุณในการบันทึก และ รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของงบการเงินที่ช่วยให้คุณตัดสินใจ ในธุรกิจของคุณได้ดีกว่า

 
ประการแรกของการบันทึกข้อมูล เหตุผลสำคัญในการบันทึกข้อมูลก็คือ
1.
สามารถควบคุมบริหารจัดการได้ดีกว่า : เจ้าของกิจการทุกธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ เพราะข้อมูลที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ และตัดสินใจเพื่ออนาคตของธุรกิจได้
   
2.
ได้รับความน่าเชื่อถือ : ทุกยุคทุกสมัย แล้วเกือบ 80% ของสถิติธุรกิจที่ประสบความล้มเหลว อันเนื่องจากไม่มีระบบข้อมูลการค้าบริษัทที่ดีพอ งบการเงินไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ งบการเงินมีช่องโหว่ หรือ มีข้อขัดแย้งในตัวเอง จนไม่สามารถที่จะให้สถาบันการเงินพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจได้ ดังนั้นการจัดทำงบการเงินที่ดีและเป็นสากลต้องมาจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อบันทึก และออกงบการเงินที่แสดงให้เห็นทั้งฐานะการเงินของกิจการ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการ จะขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่ทั้งใส่ใจ และเข้าใจธุรกิจและปัญหาไม่ได้เลย
   
3.
ภาษี : สิ่งที่สำคัญของการจัดทำภาษี จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลและบันทึกบัญชีเพื่อให้ข้อมูลทางด้านภาษีที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ในการขอภาีษีคืน ทุกประเภทของคุณก็จะไม่มีปัญหา
 
ประการที่สองของการมีข้อมูลในงบการเงิน คือ
สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดในงานของเรา คือ เราทำงานและทุ่มเทให้ประหนึ่งเป็นธุรกิจของเราเอง ABA สามารถให้คุณได้แตกต่างกว่าผู้อื่น
 
"Your business is Our business"
 
     
     
 
  Copyright 2006 Asian Business Accounting. All rights reserved.