E-mail :
   
         02-930-3859
         02-512-6088
         contact@asianaccounting.com
 
 
   
 
Asian Business Accounting Recruitment ทราบดีว่าบุคลากรมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรามีศักยภาพในการคัดเลือกบุคลกรด้านบัญชี และยังมีทรัพยากรบุคคลด้านบัญชี เป็นฐานอยู่ในมือซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบัญชีทั้งในระดับพนักงานบัญชี และระดับผู้จัดการบัญชี รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้านบัญชีที่มากประสบการณ์ ไม่ว่าคุณจะต้องการพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราวเรายินดียิ่งในการจัดสรรให้ตรงความต้องการของคุณ เรามีขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลที่มีมาตรฐาน ให้ตรงตามคุณสมบัติตามที่คุณต้องการ
 
อย่าให้งานด้านการเงินและบัญชีคุณ หยุดนิ่ง ติดต่อเราเพื่อขอทราบรายละเอียด และ ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรบัญชี เพิ่มเติมที่ :

Call us at on 02-930-3859 or 02-512- 6088 to get started right away.
 
 
Online Request
 
     
     
 
  Copyright 2006 Asian Business Accounting. All rights reserved.