E-mail :
   
         02-930-3859
         02-512-6088
         contact@asianaccounting.com
 
 
   
 
Visa การตรวจลงตรา
 

คือการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในประเทศได้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน คนต่างด้าวต้องขอรับการตรวจลงตรา จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือขอรับการตรวจลงตราจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) ยกเว้นคนต่างด้าวบางประเภท เป็นประเทศที่ได้รับการผ่อนผัน เช่น ผ.30 ผ.ผ.90 สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

 

Work Permit ใบอนุญาตทำงาน

  คนต่างด้าว ไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น
 
Visa การตรวจลงตรา
 
บริการวีซ่า 1 ปี (Long Term Visa 1 Year)
บริการวีซ่าเกษียณอายุงาน (Retirement Visa)
บริการต่ออายุวีซ่า (Visa Extension)
บริการขอกลับเข้าประเทศ 1 ครั้ง (single Re-Entry)

แก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาตทำงาน (Multiple Re-Entry)

บริการคืนใบอนุญาตทำงาน (Visa Notice of WP Return)
บริการขอใบอนุญาตทำงาน (New Work Permit)
 
Work Permit in Thailand
 
บริการขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (Work Permit Renewal)
บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Extension)
บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (Work Permit Extension for 1 Year)
แก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Amendment)
บริการคืนใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Return)
 
Order Now
 
     
     
 
  Copyright 2006 Asian Business Accounting. All rights reserved.